REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PRZEDSZKOLAKI PAMIĘTAJĄ O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM”

„DZIECI O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM”

§1 Cele konkursu

 1. Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
 2. Zdobywanie i popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego
  uczestnikach.
 3. Zachęcanie uczniów do aktywności twórczej.
 4. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów.
 5. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
 6. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.

§2 Organizator konkursu

 1. Organizatorami konkursu są:

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu..

 1. Patronat nad konkursem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 2. Adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań.

 1. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

Beata Zdrojewska , b.zdrojewska@gm2.poznan.pl tel. 61 853 78 49
Roksana Kurek, r.kurek@gm2.poznan.pl

§3 Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
 1. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

oddziały przedszkolne – 3 nagrody i 2 wyróżnienia,

klasy 1 – 3 nagrody i 2 wyróżnienia,

klasy 2 i 3 – 3 nagrody i 2 wyróżnienia.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Konkurs składa się z 2 etapów:

I etap – wewnątrzszkolny

II etap – wojewódzki.

– w I etapie nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 i 2-3 szkół

podstawowych wybierają 3 prace, które następnie przesyłają na adres organizatora

za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, prace można dostarczać również osobiście do sekretariatu szkoły;

– w II etapie komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych prac wybiera te, które zostaną nagrodzone.

 1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane oraz przedstawiane na innych konkursach.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 4. Prace należy dostarczać do Organizatora, tj. do Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3; 61-895 Poznań, w zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Powstanie Wielkopolskie”.
 5. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Powstanie Wielkopolskie”, należy umieścić:
 1. pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa placówki oświatowej i jej adres, imię i nazwisko nauczyciela, adres mailowy oraz telefon kontaktowy,
 2. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
 1. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa do ich własności.
 1. Prace niespełniające wyżej określonych zasad nie wezmą udziału w konkursie.
 2. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19  www.powstaniewielkopolskie.pl; e-mail: tppw@powstaniewielkopolskie.pl
  oraz na stronie internetowej Szkoły nr 75
  www.sp75.pl; e-mail:sekretariat@gm2.poznan.pl

§4 Forma prac konkursowych

 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage lub inne) . Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 1. Etap przedszkolny: „Przedszkolaki pamiętają o Powstaniu Wielkopolskim”- praca plastyczna, forma płaska, wielkość dowolna, technika dowolna.
 1. Etap szkolny: „Dzieci o Powstaniu Wielkopolskim” :

– klasy 1 – książeczka o Powstaniu Wielkopolskim w formacie A5 ( złożona na pół kartka A4); praca powinna zawierać własnoręcznie wykonane przez dzieci ilustracje dotyczące wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego. Książeczka musi posiadać okładkę wraz z tytułem, minimalna ilość stron: 6 (nie licząc okładki),

– klasy 2 i 3 – książeczka o Powstaniu Wielkopolskim w formacie A5; praca powinna zawierać własnoręcznie wykonane przez uczniów ilustracje dotyczące wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego lub postaci związanych z Powstaniem wraz z krótkim opisem ilustrowanego zdarzenia. Książeczka musi posiadać okładkę wraz z tytułem, minimalna ilość stron: 8 (nie licząc okładki).

§5 Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02 2023 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 2. W przypadku przesłania przez przedszkole/szkołę większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru trzech prac konkursowych podlegających ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
 3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie
  z regulaminem nie będą oceniane.
 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora, składająca się z nauczycieli, przedstawiciela Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz przedstawiciela Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 5. Kryteria oceny zostały ustalone w następujący sposób:

– zgodność pracy z tematem – jakość wykonania – oryginalność i pomysłowość – walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

§6 Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 10.03.2023r.
 2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.
 3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu.

§7 Nagrody główne

 1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii.
 1. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami (nauczycielami/rodzicami) zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w miejscu wskazanym przez organizatora. Na stronach internetowych organizatorów będą opublikowane zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród laureatom i osobom wyróżnionym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§8 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
 1. Koszty przygotowania, przesłania oraz złożenia prac konkursowych ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
 1. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
 3. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

Oświadczenia i informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych nauczyciela