STATUT

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zwane dalej „Towarzystwem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo
o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.

§2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego naczelnych władz jest miasto Poznań.

§4

 Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.

§5

1.      Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są: Oddziały, Koła i Kluby.

2.      Obszar działania Oddziału określa Zarząd Główny.

3.      Na wniosek kół działających w tym samym powiecie Zarząd Oddziału może powołać Powiatową Radę Koordynacyjną Towarzystwa, określając jednocześnie zasady jej działania, lub przyznać jednemu z Kół TPPW, działających w tym powiecie, funkcję koordynacyjną.

4. Zarząd Oddziału może w zależności od potrzeb powołać regionalnych pełnomocników działalności Towarzystwa na określonym terenie. Zasady ich działania określa Zarząd Oddziału.

§6

1.     Odznaką organizacyjną Towarzystwa jest rozetka (biało-czerwona kokarda)
z nadrukiem w środku rozetki, w części czerwonej „TPPW”.

2.     Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów mogą ustanawiać odznaki honorowe
i pamiątkowe dla działaczy i sympatyków Towarzystwa. Wzory i regulaminy zatwierdza Zarząd Główny.

3.     Towarzystwo może używać logo i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.

§7

1.      Towarzystwo, jego Oddziały, Koła i Kluby mogą posiadać sztandar.

2.      Prawo posiadania sztandaru nadaje Zarząd Główny.

3.      Sztandar musi odpowiadać wzorom ustalonym przez Zarząd Główny.

§8

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji,
o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§9

Celem Towarzystwa jest:

1/ krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, w wyniku którego wyzwolone zostały ziemie stanowiące kolebkę Państwa Polskiego,

2/ popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu Powstańców.

§10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1/ organizowanie odczytów i prelekcji popularyzujących dzieje Powstania, sylwetki jego uczestników i dowódców,

2/ inspirowanie działalności badawczej i wydawniczej oraz publikacji w prasie, radiu i telewizji dotyczącej historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego,

3/ współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w organizowaniu obchodów rocznic wybuchu Powstania oraz w zapewnieniu opieki nad pomnikami i miejscami pamięci zrywu Ludu Wielkopolskiego,

4/ organizowanie i współorganizowanie konkursów, wystaw i innych imprez służących upowszechnianiu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego uczestnikach,

5/ nabywanie i przyjmowanie darów lub w depozyt dokumentów, dzieł sztuki, fotografii i innych przedmiotów mających związek z Powstaniem Wielkopolskim; współpraca w tym zakresie z muzeami, instytucjami nauki i kultury,

6/  interesowanie się losami rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego, podejmowanie, w zależności od potrzeb, odpowiednich działań, inspirowanie
do tej działalności władz państwowych i samorządowych,

7/ wspieranie wychowawczej działalności szkół, jednostek harcerskich i innych instytucji noszących imię Powstańców Wielkopolskich,

8/   prowadzenie w tej dziedzinie działalności wydawniczej,

9/  utrzymywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami
i instytucjami w kraju i zagranicą,

10/ inne formy działalności zgodne z prawem i statutem Towarzystwa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Towarzystwo skupia przedstawicieli rodzin związanych z uczestnikami Powstania Wielkopolskiego oraz wszystkich, którym bliskie są idee i cele Towarzystwa.

§12

1.    Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.    Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§13

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających,

3/ członków honorowych.

§14

1.      Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być:

1/ obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

2/ małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

3/  małoletni poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

2.      Małoletni członkowie zwyczajni:

1/ w wieku poniżej 16 lat nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego,

2/ w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mają prawo wybierać i być wybierani do władz Towarzystwa z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych,

3/ małoletni członkowie Towarzystwa mogą tworzyć odrębne kluby.

§15

Członków zwyczajnych przyjmują w drodze uchwały zarządy Kół i Klubów
na podstawie pisemnej deklaracji.

§16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub działania programowe. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela. Członkiem wspierającym mogą być instytucje, zakłady pracy, szkoły, drużyny harcerskie i inne placówki społeczno – wychowawcze, które pragną realizować cele Towarzystwa.

§17

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa.

§18

Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą do właściwego ogniwa organizacyjnego Towarzystwa.

§19

Nadanie godności członka honorowego i tytułu honorowego następuje
na podstawie uchwały  Krajowego Zjazdu Delegatów.

§20

1.       Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:

1/ realizacji celów Towarzystwa,

2/ przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,

3/ dbania o rozwój Towarzystwa przez czynny udział w jego pracach,

4/ regularnego opłacania składek członkowskich.

2.      Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń lub działań oraz do przestrzegania uchwał Towarzystwa.

§21

1.       Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1/  udziału w pracach Towarzystwa,

2/  korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

3/  korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,

4/  występowania z wnioskami i postulatami do władz Towarzystwa
i otrzymywania odpowiedzi.

2.     Członkowie honorowi korzystają z wszystkich uprawnień członków zwyczajnych.

3.     Członkowie wspierający prawni korzystają z wszelkich uprawnień członków zwyczajnych poprzez swego przedstawiciela, za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

4.    Członkowie wspierający fizyczni korzystają z wszelkich uprawnień członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§22

1.      Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1/  dobrowolnej rezygnacji z Towarzystwa zgłoszonej pisemnie,

2/  skreślenia z listy członków Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

3/  zgonu członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

4/  rozwiązania Towarzystwa.

2.     Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje z uzasadnionych przyczyn,
a zwłaszcza w przypadku nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz oraz nieusprawiedliwionego nie opłacania składek bądź nie wywiązania się
z podjętych zobowiązań.

3.     Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Głównego Sądu
Koleżeńskiego i do Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.

Rozdział IV

Władze Naczelne Towarzystwa

§23

1.      Władzami naczelnymi Towarzystwa są: Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.

2.      Kadencja władz trwa 5 lat, a wybór odbywa się w glosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od każdorazowej uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

3.      Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów zachowują mandat przez okres kadencji.

4.      W razie ustąpienia członka władzy Towarzystwa w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptowania innego członka z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby członków pochodzących
z wyboru.

Krajowy Zjazd Delegatów

§24

1.     Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2.     Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3.    Zjazd jest ważny przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby wybranych delegatów na Zjazd lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§25

Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny, co 5 lat.

§26

Zarząd Główny ogłasza co najmniej miesiąc przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów datę, miejsce i porządek dzienny obrad Zjazdu.

§27

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy,
na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej jednej trzeciej liczby oddziałów terenowych.

§28

Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§29

1.      W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1/ z głosem stanowiącym delegaci wybrani na Zjazdach Oddziałów lub na Walnych Zebraniach Kół według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny,

2/ z głosem doradczym członkowie ustępujących władz naczelnych
i przedstawiciele prawnych członków wspierających – o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

2.      Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§30

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1/   uchwalenie programu działania Towarzystwa,

2/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3/  udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4/   wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

5/  rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez władze krajowe Towarzystwa, Oddziały Koła i Kluby oraz delegatów,

6/ rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Zarządu Głównego w przedmiocie skreśleń oraz kar nałożonych przez Sąd Koleżeński w przypadku sporu powstałego między członkami na tle działalności Towarzystwa,

7/  nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego i godności honorowej,

8/  uchwalanie zmian statutu,

9/  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

Zarząd Główny

§31

Zarząd Główny składa się z 31-45 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§32

Członkowie Zarządu Głównego wybierają ze swego grona zwykłą większością głosów Prezydium składające się z 7-11 członków, spośród których wybrani zostają prezes, 1 lub 2 wiceprezesów, sekretarz generalny i skarbnik.

§33

Do uprawnień i obowiązków Zarządu Głównego należy:

1/  reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2/  kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi Krajowego Zjazdu,     

3/  zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów,

4/  powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie: oddziałów oraz w szczególnych przypadkach kół i klubów,

5/  realizowanie uchwał Zjazdu, przyjmowanie kierunków programowej działalności,

6/  zatwierdzanie rocznych planów finansowych Towarzystwa i przyjmowanie sprawozdania z działalności,

7/  powoływanie komisji problemowych, zgodnie z potrzebami, i ustalanie ich regulaminów,

8/ rozpatrywanie odwołań członków i zarządów Kół, Klubów od decyzji Zarządu Oddziału i postanowień Sądu Koleżeńskiego,

9/ odwoływanie członków Zarządu Głównego i członków Zarządu Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,

10/ zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna
z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,

11/ występowanie z wnioskami o nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa
i tytułu honorowego,

12/ ustanawianie odznak, odznaczeń i tytułów honorowych Towarzystwa,

13/ podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich i określenie ich wysokości,

14/ przyjmowanie członków wspierających,

15/ rozpatrywanie uwag i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej będących wynikiem przeprowadzonej kontroli.

§34

1.     Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub jednego
z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2.     Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§35

1.     Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym i kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

2.     Zarząd Główny, może upoważnić Prezydium do załatwiania spraw będących
w kompetencjach Zarządu, za wyjątkiem zagadnień zawartych w §33 – punktach 3,6,12 i 13.

3.     Prezydium zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Główna Komisja Rewizyjna

§36

1.      Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów
na okres 5 lat i składa się z 5 – 7 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2.      Osoby kandydujące do Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

– członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,  powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

–  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§37

1.      Do uprawnień i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,

2/  występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień, w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa,

3/ składanie ze swej działalności sprawozdania na Krajowym Zjeździe Delegatów
i zgłoszenie wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

4/  występowanie do Zarządu Głównego o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów
w przypadkach szczególnej wagi,

5/  czuwanie nad należytym funkcjonowaniem komisji rewizyjnych Oddziałów
i Kół.

2.      Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca bierze udział
w zebraniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

Główny Sąd Koleżeński

§38

1.      Krajowy Zjazd Delegatów wybiera, ze swego grona na 5-letnią kadencję Główny Sąd Koleżeński w składzie 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2.      Do uprawnień i obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

1/  rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa pomiędzy jego członkami oraz między członkami i ogniwami Towarzystwa poszczególnych szczebli zarządzania,

2/  rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądów Koleżeńskich Oddziału,

3/  nakładanie następujących kar:

             – upomnienie

– nagana

– zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku

             – wykluczenie z Towarzystwa

4/ opiniowanie zgłoszonych przez Zarząd Główny spraw dotyczących działalności Zarządów Oddziałów, Kół i Klubów niezgodnych z przepisami prawnymi, statutem
i uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,

5/  składanie ze swej działalności sprawozdania na Krajowym Zjeździe Delegatów.

3.      Sąd Koleżeński działa w oparciu o przyjęty regulamin.

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§39

1.       Oddziały Towarzystwa powołuje Zarząd Główny.

2.      Obszar działania Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny
w porozumieniu z Zarządem Oddziału.

3.       Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 3 Kół, Klubów.

§40

1.      Władzami Oddziału są:

1/  Zjazd Delegatów Oddziału

2/  Zarząd Oddziału

3/  Komisja Rewizyjna Oddziału

4/  Sąd Koleżeński Oddziału – jeżeli Zjazd Oddziału dokona jego wyboru.

2.     Kadencja władz Oddziału trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Zjazdu Delegatów Oddziału.

3.      W razie ustąpienia członka władzy Oddziału w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½  ogólnej liczby władzy.

§41

1.      Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Delegatów Oddziału.

2.      Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3.      O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Zarząd Oddziału zawiadamia
delegatów pisemnie, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

4.      Zjazd Oddziału, jest ważny przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§42

1.    W Zjeździe Delegatów Oddziału udział biorą:

1/ z głosem stanowiącym delegaci Kół i Klubów według regulaminu wyborczego przyjętego przez Zarząd Główny w konsultacji z Oddziałem,

2/ z głosem doradczym członkowie ustępujących władz Oddziału, przedstawiciele członków wspierających – o ile nie zostali wybrani delegatami, przedstawiciele władz Towarzystwa oraz zaproszeni goście,

2.     Uchwały Zjazdu Delegatów Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.

§43

Do kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziału należy:

1/ uchwalanie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniem statutu
i uchwałami władz Towarzystwa,

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału
i Komisji Rewizyjnej,

3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ dokonanie wyboru Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej na 5-letnią kadencję oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

5/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów, Zarządy Kół, Klubów
i władze naczelne Towarzystwa,

6/  uchwalanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów,

7/  podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zjazdu Oddziału.

§44

Zarząd Oddziału składa się z 7-15 członków wybranych na Zjeździe Oddziału.

§45

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1/  realizowanie uchwał Zjazdu,

2/  reprezentowanie Oddziału i realizowanie celów Towarzystwa na swoim terenie,

3/ uchwalanie planów działalności Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań
z ich wykonania,

4/  zwoływanie Zjazdów Oddziałów,

5/  podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa,

6/ uchylanie uchwał zebrań członków Kół, jeżeli są one sprzeczne
z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych
i Oddziałów Towarzystwa,

7/ odwoływanie członków Zarządów Kół, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych i Oddziału Towarzystwa. W przypadku zawieszenia Zarządu Kola, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy Zarząd Koła, składający się z 3 członków Towarzystwa, którzy sprawują funkcję do czas wyboru nowego Zarządu Koła,

8/  powoływanie, koordynacja i kontrola pracy Kół,

9/  zwoływanie nadzwyczajnych Zebrań Członków Kół,

10/ przyjmowanie członków wspierających.

§46

1.      Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu Oddziału
w liczbie 5-7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa/ów, skarbnika i sekretarza.

2.      Prezydium Zarządu Oddziału jest organem wykonawczym i kieruje bieżącą pracą Oddziału.

3.      Zarząd Oddziału ustala zakres uprawnień i obowiązków będących w gestii Prezydium.

§47

1.      Zjazd Oddziału wybiera Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2.      Przewodniczący lub sekretarz Komisji Rewizyjnej bierze udział w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

3.      Do uprawnień i obowiązków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy:

1/  przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu Oddziału i jego terenowych ogniw, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,

2/ występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa,

3/  składanie sprawozdań, ze swej działalności na Zjeździe Delegatów Oddziału,

4/ występowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału,

5/ czuwanie nad należytym funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnych Kół, a tam gdzie ich nie ma wypełnianie ich funkcji.

§48

1.      Zjazd Oddziału może wybrać Sąd Koleżeński Oddziału w składzie 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2.      Do uprawnień i obowiązków Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

1/ rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami, oraz między członkami,
a ogniwami Towarzystwa wchodzącymi w skład danego Oddziału,

2/  nakładanie następujących kar:

– upomnienie,

– nagana,

– zawieszenie w prawach członka,

– wykluczenie z Towarzystwa.

3/ opiniowanie spraw dotyczących działalności Kół i Klubów wchodzących w skład danego Oddziału, niezgodnych z przepisami prawnymi, statutem i uchwałami Towarzystwa

4/ składanie na Zjeździe Oddziału i przesyłanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdań ze swej działalności.

Rozdział VI

Koła – Kluby

§49

1.      Koło i Klub stanowią podstawową jednostkę organizacyjną Towarzystwa,

2.      Koła i Kluby powołuje Zarząd Oddziału, względnie Zarząd Główny
na obszarach nie objętych działalnością Oddziału.

3.      Koła działają na terenie miast, dzielnic, gmin i wsi.

4.      Koła lub Kluby mogą być także powoływane w szkołach bądź w ramach innych stowarzyszeń społecznych.

5.      Do powołania Koła, Klubu wymagana jest liczba co najmniej pięciu członków.

6.      Koła i Kluby działają na tych samych zasadach przewidzianych statutem Towarzystwa.

7.      Koła i Kluby mogą posiadać swojego patrona – imię wybrane spośród bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

§50

1.      Władzami Kola są:

1/  Walne Zebranie Członków Koła,

2/  Zarząd Koła,

3/  Komisja Rewizyjna Koła.

2.      Kadencja władz Kola trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków Koła.

3.      W razie ustąpienia członka władzy Koła w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptowania innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków tej władzy.

§51

1.      Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.

2.      Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§52

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1/ uchwalanie programów działania, zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi władz naczelnych i Oddziałów Towarzystwa,

2/  wybór władz Koła oraz delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału,

3/  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,

4/  udzielanie absolutorium Zarządowi Koła, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

5/  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Oddziału i Koła oraz członków Koła.

§53

1.      W Walnym Zebraniu Członków Koła udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Koła, a z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Oddziału
i zaproszeni goście.

2.      Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków Koła.

3.      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Kola, Zarząd Koła zawiadamia członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§54

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy
oraz na wniosek:

1/  Zarządu Oddziału,

2/  Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3/  Komisji Rewizyjnej Koła,

4/  1/3 liczby członków Koła.

Wniosek Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła oraz członków Koła powinien określać sprawy, które ma rozpatrzyć Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kola.

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§55

1.      Zarząd Koła składa się z 3-9 członków.

2.      Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika.

3.      Zebrania Zarządu Kola powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§56

Do uprawnień i obowiązków Zarządu Koła należy:

1/  reprezentowanie Koła i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie,

2/ współpraca z władzami lokalnymi i szkołami, zwłaszcza noszącymi imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego,

3/ kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami
i wytycznymi władz naczelnych i oddziałowych Towarzystwa,

4/ uchwalenie rocznych planów działalności programowo-organizacyjnej oraz składanie Zarządowi Oddziału okresowych sprawozdań z tej działalności,

5/  przyjmowanie członków.

§57

1.      Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2.      W Kołach, w których nie są powołane Komisje Rewizyjne, czynności wymienione w §58 dokonuje Komisja Rewizyjna Oddziału lub Zebranie Koła,
a w Kołach podległych bezpośrednio pod Zarząd Główny – Główna Komisja Rewizyjna lub Zebranie Koła.

§58

1.      Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1/ przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Koła,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności gospodarności i dyscypliny finansowej,

2/  występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa,

3/  sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie na Walnym Zebraniu Członków Koła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła,

4/ przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła lub sekretarz bierze udział w zebraniu Zarządu Koła z głosem doradczym.

Rozdział VII

Majątek Towarzystwa

§59

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§60

Na fundusz Towarzystwa składają się:

1/  wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2/  dotacje, zapisy i darowizny,

3/  wpływy z działalności statutowej.

§61

1.      Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.

2.      Gospodarka finansowa Towarzystwa obejmuje między innymi zasady zabraniające:

1/  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2/  przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od osób bliskich.

§62

1.      Władze Oddziału Towarzystwa są obowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

2.      Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania Oddziałów, Kół i Klubów, chyba że co innego wynika z czynności prawnych.

§63

Dla ważności oświadczeń, pism, dokumentów i pełnomocnictw w zakresie praw
i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa, lub wiceprezesa, lub sekretarza generalnego i każdorazowo skarbnika Zarządu Głównego.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§64

1.    Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy z ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania  w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość uprawnionych osób obecnych na Zjeździe.

2.      Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa Krajowy Zjazd Delegatów decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje komisję likwidacyjną.

3.      Uchwała Zjazdu o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§65

Wszelkie zmiany w statucie uchwalone przez Krajowy Zjazd Delegatów obowiązują
po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Poznań, 8.06.2019

VII Krajowy Zjazd Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19