W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa mówiąca o zasadach sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Ustawa reguluje m.in. kwestie związane z finansowaniem wsparcia dla podmiotów opiekujących się takimi grobami. Ustawa ma na celu wskazanie zasad i trybu prowadzenia ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski przez Instytut Pamięci Narodowej oraz zasad udzielania dotacji celowych i przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów sprawowanej opieki nad tymi grobami. Grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski są także groby Powstańców Wielkopolskich.
Ustawa zakłada, że m.in. stowarzyszenia „będą mogły ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w celu sfinansowania albo dofinansowania zadań związanych z opieką nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, w tym na pokrycie nakładów koniecznych na wykonywanie czynności związanych z budową, remontem, przeniesieniem lub utrzymaniem tych grobów”.
Dotacja będzie udzielana przez IPN na wniosek. Wsparcie będzie mogła uzyskać także osoba fizyczna opiekująca się grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski, wpisanym do ewidencji. Wnioski będą rozpatrywane w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania.
Poniżej zamieszczone są linki z tekstem ustawy i formularzem wniosku o wpis do ewidencji.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002529
https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o/wnioski-o-wpis-do-ewide/64093,Wnioski-o-wpis-do-ewidencji.html