Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

KONKURS

Twórczości± literack± upamiętniamy
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

      W 2018 roku obchodzić będziemy 100-tn± rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - zrywu niepodległościowego o doniosłym znaczeniu dla naszej Ojczyzny. W jego wyniku wyzwolono  ziemie będ±ce kolebk± państwa polskiego i ukształtowano zachodni± granicę II Rzeczypospolitej.
      Sukces Powstania pozwolił powstańcom, żołnierzom Armii Wielkopolskiej, walczyć o wschodni± granicę naszego kraju, a Wielkopolanom aktywnie uczestniczyć w odbudowie odrodzonej Rzeczypospolitej.
      Wydarzenia te nie znalazły prawie żadnego odzwierciedlenia w literaturze pięknej II Rzeczypospolitej. Wynika to, być może, z wielkopolskiej mentalności, zrodzonej z pracy organicznej: czymś zwyczajnym, a nawet wręcz obowi±zkiem jest spełnianie powinności patriotyczno – obywatelskich. St±d skromność i powści±gliwość w głoszeniu swojej chwały.
      Wspominaj±c lata międzywojenne, wyróżnić należy Romana Wilkanowicza – uczestnika Powstania Wielkopolskiego, poetę, utalentowanego liryka i pieśniarza – któremu jako jedynemu  często nadawane jest miano Barda Powstania Wielkopolskiego.
To właśnie on patronuje  naszemu konkursowi literackiemu.
      Tematyka Powstania Wielkopolskiego szerzej została podjęta w latach sześćdziesi±tych ubiegłego wieku.  Warto przypomnieć między innymi autorów powieści: Eugeniusza Pauksztę („Pogranicze”), Mariana Turwida („Dwie strony drogi”), Tadeusza Becelę („Świt nad Wart±”) i  Gerarda Górnickiego („Mściwoj i Anna Maria” i „Bitwa szalała do wieczora...” oraz utwór sceniczny „Poszli ci, którzy powinni”).
      Spośród poetów tworz±cych utwory o tematyce powstańczej należy wyróżnić: Ryszarda Daneckiego, Eugeniusza Wachowiaka, Ewę Najwer, Franciszka Fenikowskiego, Teodora Śmiłowskiego i Józefa Ratajczaka.
Dzieje Powstania Wielkopolskiego czekaj± jednak na nowych twórców kolejnych dzieł sławi±cych ten doniosły czyn i jego bohaterów.
      Zachęcamy więc do przysłowiowego „chwycenia za pióra” i podjęcia tematyki zwycięskiego Powstania, uczestnicz±c w naszym „Ogólnopolskim konkursie literackim im. Romana Wilkanowicza – poety, uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919”.
      Niech Państwa udział w Konkursie będzie form± uczczenia i wyrażenia uznania bohaterskim czynom uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Zarz±d Główny
Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego
Zarz±d Oddziału Poznańskiego
Zwi±zku Literatów Polskich


   REGULAMIN

 Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Romana Wilkanowicza
- poety, uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919

 I. Organizatorami Konkursu s±:
      Zarz±d Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919,
      Zarz±d Oddziału Poznańskiego Zwi±zku Literatów Polskich.

II. Celem Konkursu jest:

 1. Popularyzowanie dziejów, wartości i tradycji Powstania Wielkopolskiego,
 2. Upowszechnianie świadomości historycznej,
 3. Wyłonienie nowych autorów podejmuj±cych tematykę Powstania Wielkopolskiego,
 4. Wydanie almanachu pokonkursowego pt: „Twórcy upamiętniaj± Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.

 III. Zasady Konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
  Uczestniczyć w nim może każdy, niezależnie od wieku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie jednego z niżej wymienionych gatunków literackich:
  - do 5 wierszy,
  - opowiadania,
  - eseju,
  - powieści.
  w formie wydruku komputerowego (rękopisy nie będ± rozpatrywane), których treść nawi±zywać będzie do Powstania Wielkopolskiego, wartości i tradycji z nim zwi±zanych.
 3. Ł±czna objętość tekstu do 12 stron znormalizowanego formatu A4, czcionka Times New Roman, 12 punktowa, interlinia 1,15.
  Ograniczenie to nie dotyczy powieści.
 4. Utwory nie mog± być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 5. Każd± stronę tekstu należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godłem) autora, ten sam znak należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie zawieraj±cej własnoręcznie podpisan± kartę zgłoszenia z podaniem godła, imienia i nazwiska autora, adresu prywatnego oraz instytucji (szkoły). Zestawy nie spełniaj±ce wyżej  podanych warunków nie będ± uwzględniane przez Jury.
 6. Nadesłanie tekstów jest jednocześnie zgod± autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych lub pokonkursowych bez wypłaty honorarium. Organizator nie zwraca tekstów nadesłanych na Konkurs.
 7. Prace konkursowe będ± oceniane przez Jury powołane przez organizatorów.
 8. Wszyscy uczestnicy otrzymaj± okolicznościowe dyplomy, a najlepsze prace zostan± wyróżnione nagrodami i wydrukowane w almanachu pokonkursowym „Twórcy upamiętniaj± Powstanie Wielkopolskie” oraz na łamach rocznika Wielkopolski Powstaniec”.
 9. Dla adeptów sztuki literackiej przewiduje się specjalne nagrody.
 10. Ostateczny termin nadsyłania utworów upływa 16 lutego 2018 roku.
  Prace konkursowe należy nadsyłać do Biura Organizacyjnego:
  Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
  Powstańców Wielkopolskich 3
  61 - 895 Poznań
  z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza.
 11. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz spotkanie z jurorami nast±pi w terminie do 28.06. 2018 roku.
  Laureaci zostan± powiadomieni zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień oraz okolicznościowych upominków.
 12. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.

Organizatorzy

 Poznań, sierpień 2016 r.


JURY KONKURSU

100. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919

na opracowanie projektu pt:

Jak wyobrażam sobie obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.


wyłoniło laureatów oraz przyznało wyróżnienia

na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Głównymi nagrodami – wyjazdem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
uhonorowani zostali:

Emil Cichowski z Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie

Jakub Kaźmierzak z Zespołu Szkół – Gimnazjum w Rosku

Agnieszka Wolniczak z Zespołu Szkół - Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie

Emilia Nowicka z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Damian Wódkiewicz z Liceum Ogólnokształc±cego im. J D±browskiego w Międzychodzie


Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY! i serdecznie dziękujemy

za zaangażowanie!

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie głównych nagród odbędzie się

w pi±tek 17 czerwca b.r. o godz 17.oo

na Starym Rynku w Poznaniu podczas

organizowanego już po raz drugi przez TPPW Dnia Tradycji,

w ramach Jarmarku Świętojańskiego w Poznaniu.

UWAGA! Osoby nagrodzone proszone s± o zgłoszenie się w tym dniu o godz. 16.55, przed wejściem
do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, na Starym Rynku w Poznaniu.
Dyplomy i nagrody dla pozostałych uczestników wyróżnionych w konkursie zostan± przesłane
w najbliższych dniach, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, do szkół.

 
 
Copyright © 2005-2015 TPPW.